روند بستری و فوتی استان‌ها در هفته ١٠٢ همه گیری کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – در هفته دوم بهمن مصادف با هفته ۱۰۲ همه‌گیری کرونا در کشور، ۱۰۸ هزار و ۵۷۹ مورد سرپایی مثبت شناسایی شد که بیش از ۷۷ هزار مورد افزایش داشته است، همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور ۶ هزار و ۷۰۶ نفر بوده که با ۴ هزار مورد افزایش پیدا کرده است .

بررسی هفتگی وضعیت موجود بیماری کرونا در استان‌های کشور

روند بستری و فوتی استان‌ها در هفته ١٠٢ همه گیری کرونا

تهران: در استان تهران در هفته دوم بهمن، ۵ هزار و ۹۴۱ مورد سرپایی مثبت شناسایی‌شده که نسبت به هفته قبل رشد بیش از ۴ هزار نفر داشته است. تعداد موارد بستری یک هزار و ۹۱ نفر (هفته قبل ۷۰۹ نفر) و تعداد موارد فوتی در هفته اخیر ۲۳ مورد بوده است.

در تهران از ابتدای اپیدمی تا هفته دوم بهمن، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۳۷۱ هزار و ۲۹۴ مورد بوده، تعداد موارد بستری ۱۷۸ هزار و ۲۳ نفر و مجموع موارد فوتی ۱۹ هزار و ۹۰۴ نفر بوده است.

در هفته اخیر روند بستری استان تهران افزایش یافته و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر این استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند بستری و فوت استان تهران

خراسان شمالی: در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت مبتلایان این استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر این استان هم از متوسط کشور بیشتر است. 

روند بستری و فوت استان خراسان شمالی

ایلام: در هفته اخیر روند بستری کاهشی بوده و موارد فوت افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان ایلام

خراسان جنوبی: در هفته اخیر موارد بستری این استان کاهش و فوت مبتلایان، افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر هم از متوسط کشور فراتر رفته است.

روند بستری و فوت استان خراسان جنوبی

یزد: در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش مختصر داشته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر بوده است.

روند بستری و فوت استان یزد

کرمان: در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند بستری و فوت استان کرمان

اردبیل: در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند بستری و فوت استان اردبیل

کهگیلویه و بویر احمد: در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان  صفر بوده  است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر  و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوتی کرونا

سمنان: روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند بستری و فوت در استان سمنان

مازندران: در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. میزان موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند بستری و فوت استان مازندران

آذربایجان غربی: در هفته اخیر موارد بستری کاهش  و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان  از متوسط کشور کمتر شده است.

روند بستری و فوت استان آذربایجان غربی

فارس: در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته و میزان بروز و مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند بستری و فوت استان فارس

قزوین: موارد بستری ایستا مانده و فوت استان به صفر رسیده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان قزوین

زنجان: در هفته اخیر روند بستری کاهش داشته و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

روند بستری و فوت استان زنجان

چهارمحال و بختیاری: موارد بستری کاهش و فوت ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین تر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور فراتر رفته است.

روند بستری و فوت در استان چهارمحال و بختیاری

کرمانشاه: در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور به متوسط کشور صعود کرده است.

روند بستری و فوت استان کرمانشاه

آذربایجان شرقی: در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

روند بستری و فوت آذربایجان شرقی 

گلستان: روند بستری و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت در استان گلستان

کردستان: در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان، روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و میزان مرگ  و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند بستری و فوت استان کردستان

خراسان رضوی: روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

روند بستری و فوت استان خراسان رضوی

گیلان: در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان  ایستا است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان گیلان

همدان: در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور  و میزان مرگ‌ومیر کمتر از متوسط کشور است.

-----------------------

لرستان: موارد بستری استان افزایش و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان لرستان

البرز: در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت در استان البرز

اصفهان: روند بستری ایستا مانده و موارد فوت استان در این هفته افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است. 

روند بستری و فوت استان اصفهان مرکزی: در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان فارس

بوشهر: روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان به صفر رسیده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان بوشهر

هرمزگان: در هفته اخیر موارد بستری و فوتی ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان هرمزگان

سیستان و بلوچستان: در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان مختصری افزایش داشته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان سیستان و بلوچستان

خوزستان: در این هفته موارد بستری و موارد فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند بستری و فوت استان خوزستان

قم: در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش مختصر داشته بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته از متوسط کشور بیشتر است.

روند بستری و فوت استان قم

روند بستری و فوتی استان‌ها در هفته ١٠٢ همه گیری کرونا